Skip to main content

Ruim dertig partijen tekenen voor een gezonde arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland.

800 extra leerwerkplekken, 40% meer zijinstromers, 1.000 medewerkers behouden, de deeltijdfactor verhogen. Dat is een aantal van de twaalf concrete doelstellingen uit de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland (HCA ZWF), waar ruim dertig partijen op 30 september hun handtekening onder zetten.

Berichten over hoge werkdruk, toenemend verzuim en oplopende tekorten in de zorg komen dagelijks voorbij. Ook in Flevoland zijn de vooruitzichten zorgwekkend: een verdriedubbeling van het personeelstekort in 2030, als er niets wordt gedaan. Gelukkig hebben werkgevers in Zorg en Welzijn, onderwijsorganisaties, gemeenten, provincie Flevoland en UWV afgesproken dat zij het er niet bij laten zitten. Het afgelopen jaar is gewerkt aan het opstellen van de HCA ZWF. De concrete actieagenda bevat de gezamenlijke visie, ambitie en doelstellingen op drie thema’s: instroom, behoud en anders organiseren.

Regionale samenwerking

De provincie onderstreept het belang van regionale samenwerking. Gedeputeerde Jan Nico Appelman: “Voor de provincie Flevoland is een sterke arbeidsmarkt voor de sector Zorg en Welzijn van groot belang. De beschikbaarheid van voldoende en goed opgeleid personeel is de komende jaren bepalend voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Daarom zetten wij samen met de zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, UWV, het Regionaal Werkbedrijf Flevoland en gemeenten in op een Flevolandse Human Capital Agenda Zorg en Welzijn”.

Een gezonde arbeidsmarkt

Om te zorgen dat de Flevolandse Zorg- en Welzijnssector toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedere inwoner, is een gezonde arbeidsmarkt cruciaal. Als er niets gebeurt, loopt het tekort in 2030 op tot 4.700 medewerkers. De branche Verpleging, Verzorging en Thuiszorg wordt daarbij het hardst geraakt. John Bos, bestuurder Woonzorg Flevoland: “Deze agenda komt geen moment te laat. In de ouderenzorg voelen we de druk van de tekorten al langer. De cijfers geven nu aan dat ook andere branches in de problemen komen. We moeten dit dus wel samen doen. We maken daarom in de HCA ZWF onder andere een belangrijke afspraak dat werkgevers elkaar niet beconcurreren op arbeidsvoorwaarden.”

Kwaliteit van zorg

Om de doelstellingen te realiseren heeft onderwijs een belangrijke rol. De instroom van nieuwe medewerkers moet omhoog. Maar ook om de kwaliteit van zorg op peil te houden en medewerkers klaar te stomen voor de veranderende zorgvraag en digitalisering, is onderwijs essentieel. Durk Bijma, directeur ROC Friese Poort: “Het is van groot belang dat we vanuit het onderwijs flexibel mee kunnen bewegen met de actuele vraag vanuit zorgorganisaties. Bijvoorbeeld met modulair onderwijs en blended learning op het gebied van zorgtechnologie en digitalisering.”

Ruim dertig partijen tekenen voor een gezonde arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland.

Tijd om te doen

Na een jaar van voorbereiden is nu de tijd om te doen. De regie ligt daarvoor bij de sectortafel Zorg en Welzijn. Een aantal concrete projecten start binnenkort of is al gestart.

Sytske Zaalberg, opleidingscoördinator bij Oranjeborg, vertelde over de Matchtafel. Een groep van 11 werkgevers en het UWV kwam recent voor het eerst bij elkaar. Zij werken samen om het aantal lastig te vervullen vacatures te verkleinen en de (zij-)instroom en doorstroom te vergroten. Dat doen ze door vacatures, projecten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht te brengen en informatie uit te wisselen. Zo blijven mensen behouden voor de sector en helpen organisaties elkaar aan personeel.

Een ander project, Academische Verpleeg(t)huiszorg, heeft als doel de allerbeste verpleeg(t)huiszorg te bieden op basis van de wensen van cliënten: de juiste zorg en ondersteuning, op de juiste plaats, door de juiste personen, op het juiste moment. Kees Jan Brouwer, operationeel bestuurder van Saamborgh, vertelde hoe de pilot heeft bijgedragen aan meer gemotiveerde medewerkers en een betere kwaliteit van leven voor cliënten.

Bij vier zorgorganisaties start op korte termijn het project Vitaliteit en Gezondheid. Medewerkers van vier zorgorganisaties gaan in gesprek met een loopbaancoach. Ze krijgen advies hoe ze kunnen werken aan hun gezondheid en hoe ze meer werkgeluk kunnen (terug)vinden. Met concrete activiteiten zoals een cursus over gezonde voeding of stoppen met roken kunnen ze daarna aan de slag.

De lijst met projecten wordt steeds verder uitgebreid. Organisaties die willen aansluiten bij de HCA ZWF zijn van harte welkom. Ook ideeën voor het aanpakken van de tekorten zijn welkom. De projecten en contactmogelijkheden zijn te vinden op www.hcazwf.nl.

Resultaatgericht

De HCA ZWF werkt met meetbare resultaten. Om te weten of de acties ook het gewenste resultaat hebben, wordt er een monitor opgezet. Elk jaar verschijnt daaruit een rapport dat laat zien wat het concrete effect op instroom en behoud van medewerkers is geweest en op het gebied van het anders organiseren van de zorg.

Vinger aan de pols

Binnen het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) werken sinds 2017 al verschillende partijen samen om de tekorten aan te pakken. Daar ontbraken nog een aantal partijen. Die zijn binnen de HCA ZWF wel aangesloten. Ook is aansluiting gezocht bij andere samenwerkingsverbanden zoals de Zorgtafel, Sectortafel Zorg en Welzijn en Regionaal Werkbedrijf Flevoland. Zo wordt gezorgd dat tijd en geld zo efficiënt mogelijk wordt ingezet en er niet langs elkaar wordt gewerkt. Eefke Meijerink, directeur CMO Flevoland-Zowelwerk: “Als arbeidsmarktorganisatie voor Flevoland faciliteren we het proces van branche overstijgende samenwerking. Dat dit werkt hebben we zeer recent aan den lijve ondervonden. Door de grote inspanning van VVT organisaties en de GGD om covidcentra in te richten is het gelukt de instroom in ziekenhuizen te remmen en de uitstroom te bevorderen. Alleen met dit soort andere manieren van samenwerking los je knelpunten in de keten op.”