Tjalmastraat 5 7001 EX Doetinchem 085 - 273 74 13

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RVC) houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB) en op de algemene gang van zaken bij Saamborgh.

Daarnaast fungeert de raad als adviesorgaan/ klankbord voor de RvB.

Bij bepaalde besluiten van de RvB  heeft de RvC een goedkeurende bevoegdheid. De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de RvC zijn vastgelegd in het “reglement van de Raad van Commissarissen”.

Vanuit de Cliëntenraad is een bindende voordracht wettelijk verankerd.

Als toezichthouder bewaakt de RvC:

  • naleving van de wet- en regelgeving
  • missie en strategie, realisatie van doelstellingen
  • toepassing van de zorg-governancecode
  • continuïteit van de organisatie
  • doelmatigheid en effectiviteit van het beleid
  • financiële verslaglegging en risicobeheersing

Benoeming  

De RvC benoemt haar eigen leden in overleg met de RvB. Een belangrijke overweging bij de voordracht en benoeming is het aspect onafhankelijkheid van de individuele leden.

Er kan geen sprake zijn van belangenverstrengeling. Integriteit, deskundigheid en beschikbaarheid worden in de profielen beschreven

Samenstelling

De RvC bestaat uit minimaal 2 en maximaal 5 leden en is zodanig samengesteld dat de leden ten opzicht van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

De RvC van Saamborgh bestaat op dit moment uit 3 leden:

  • De heer J.W.D. (Wim) Nijkamp
  • De heer F. (Fennand) Pongers
  • Mevrouw H. (Hannie) Treffers

Downloads: